ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

У 2019 році в Тернопільській державній сільськогосподарській дослідній станції Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН було проведено патентно-кон’юнктурні дослідження та оформлено звіти про патентні дослідження згідно стандарту ДСТУ 3575-97 по запланованих на період 2016–2020 рр. завданнях, доцільність виконання яких визнана Експертною радою при Національній ака­демії наук України, в такому обсязі: визначення патентоспроможності розроб­ки, визначення ситуації щодо використання прав на об’єкти промислової влас­ності.

Крім того, були проведені патентно-кон’юнктурні дослідження та офор­млені відповідні звіти за окремими етапами завдань. У цьому випадку пате­нтні дослідження згідно стандарту ДСТУ 3575-97 здійснювалися в такому обсязі: визначення патентоспроможності розробки, ви­значення ситуації щодо використання прав на об’єкти промислової власності, виявлення порушення прав власників чинних охоронних документів, визначен­ня кон’юнктури ринку та конкурентоспроможності ОГД.

Станом на 01.10.2019 р. на бухгалтерському обліку станції перебувало 15 об’єктів інтелектуальної власності.

Укладено ліцензійні договори на використання наступних сортів вітчизняної селекції: сорт пшениці м’якої озимої Щедрість одеська (Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насінництва та сортовивчення); сорт пшениці м’якої озимої Дарунок Поділля (Інститут фiзiологiї рослин i генетики НАН України); сорт пшениці ярої м’якої Струна миронівська та сорт пшениці озимої м’якої Світанок Миронівський (Миронівський інститут пшениці імені В.М. Ремесла НААН України); сорт сої Діадема Поділля, сорт ярого ячменю Тівер та сорт гірчиці білої Ослава (Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН). Проведено апробацію сортових посівів наступних культур: пшениці м’якої озимої, ярого ячменю, сої, гірчиці білої, горошку посівного ярого, бобів кормових.

В державному сортовипробуванні перебуває сорт тютюну справжнього Український новий (заявка №18071001 від 02.08.2018 р.) та сорт пшениці м’якої озимої Віталіна (заявка №18012073 від 12.12.2018 р.).

Ведуться патентні дослідження із 10 завдань ІІ рівня НТП НААН, які виконуються в установі у галузі рослинництва.