ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

З метою пропаганди досліджень та передового досвіду Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція ІКСГП НААН видає науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка» економічного і технологічного спрямування, що входить до «Переліку наукових фахових видань України» (статті авторів розміщуються в наступних наукометричних та бібліографічних базах: РИНЦ (починаючи з № 9′ 2013 року); INDEX COPERNICUS (ICV 2017: 62.30); Google Scholar). Проблематика: інноваційно-інвестиційний розвиток, конкурентоспро­можність підприємств, організацій, регіонів національної економіки, найновіші досягнення науки і передової практики. У 2019 році видано 8 номерів.

За період 2015-2019 рр. Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН організувала і провела 15 Міжнародних науково-практичних конференцій, в тому числі у 2019 році дві: V Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології та інтенсифікація розвитку національного виробництва» (30 травня) і V Міжнародна науково-практична конференція «Інтеграційна система освіти, науки і виробництва в сучасному інформаційному просторі» (24 жовтня). За результатами роботи конференцій були видані збірники матеріалів.

За період 2015-2019 рр. було опубліковано 9 монографій або розділів до монографій.

У 2019 році опубліковано понад 30 тез та статей у збірниках наукових праць, наукових журналах і газетах.

Науковцями станції за період 2015-2019 рр. розроблено 33 науково-практичні рекомендації .