Конюшина лучна

Тернопільська 3

Свідоцтво про державну реєстрацію сорту рослин № 04287

Занесений до Реєстру сортів рослин України в 1997 році, рекомендований до вирощування в зонах західного Лісостепу і Полісся України.

Має підвищену насіннєву продуктивність, високі темпи росту вегетативної маси. Переваги цього сорту над іншими забезпечуються за рахунок скорочення періоду “бутонізація-цвітіння”, наявності до 20% бінарних суцвіть, високої облистяності рослин. Стійкість проти вилягання – 4,5, зимостійкість – 4,4 бала, ураженість найбільш поширеними хворобами незначна.

Сорт Тернопільська 3 належить до двоукісного ранньостиглого типу  (Trifolium pratense Z, Var sativum, gr. рraecax). Кущі переважно прямостоячі чашовидної форми. Розетка компактна, се­редньої величини. Стебла середньої товщини, висотою 73-88 см, негрубі, в ос­новному без опушення. Стеблові вузли без антоціанового забарвлення. Кущистість в суцільних посівах складає 4-10, широкорядних та гніздових 15-40 стебел.

Листки середнього розміру, продовгувато-округлі, слабко опушені або без опу­шення. Облистяність 45-55%. Квітки фіолетово-рожевого кольору різно­ма­нітних відтінків, зібрані в суцвіття. Головки середніх розмірів, яйцеподібної форми. Насіння змішаного типу забарвлення: 60% жовтого, 20 — фіолетового, 20 — оливкового. Маса 1000 насінин 1,8-2,0 г.

Травостій вирівняний. Цвітіння та дозрівання дружне. Вегетаційний пе­ріод від весняного відростання до першого укосу 96-108, до повної стиглості насіння — 175-193 дні.

Урожай зеленої маси сорту на сортодільницях України 600-700 ц/га, насіння — 2,5-3,0, що переважає стандарти відповідно на 8-10 та 15-25%.

Агротехніка вирощування – загальноприйнята в зоні західного Лісостепу України.

Тернопільська 4

Свідоцтво про державну реєстрацію сорту рослин № 04288

Занесений до Реєстру сортів рослин України в 2001 році. Рекомендований до вирощування в зонах Лісостепу і Полісся.

Створений методом добору із спонтанної мутації багатолисточкової фор­ми конюшини та наступної гібридизації біотипів, які мали найбільшу кіль­кість багатолисточкового листя, з місцевими високопродуктивними сортами.

Належить до ранньостиглого двоукісного типу (Trifolium pratense Z, ssp sativum gr, Var Podolicum, chor F, Polyphillum). Характерною особливістю сорту є наявність на рослині залежно від погодних умов року від 20 до 40% багатолисточкового листя. За рахунок цієї ознаки покращується якість корму. Зимостійкість та стійкість проти вилягання високі, ураженість найбільш поширеними хворобами незначна.

Кущі прямостоячі, чашовидної форми. Розетка компактна, сформована переважно з листя, яке складається з чотирьох-семи листочків. Стебла середньої товщини, висотою 65-70 см, слабко опушені, негрубі. Стеблові вузли без антоціанового забарвлення. Середня кількість між­вузлів 6,5, з коливанням від 5 до 7. Кущистість в суцільних посівах 3-8 стебел, широкорядних 18-35.

Листя середнього розміру, яйцеподібної форми, без опушення. Кількість листочків у складному листку коливається від трьох до семи. На стеблі є як трьохлисточкове, так і багатолисточкове листя, яке складає від 20 до 60% від загальної кількості листя на рослині. Облистяність 54-57%. Квітки фіолетово-рожевого кольору. Суцвіття – головка середніх роз­мірів, округлої форми.

Насіння – змішаного типу забарвлення: 60% — фіолетового, 20% — жовто­го, 20% — оливкового. Маса 1000 насінин 1,8-2,0 г. Травостій вирівняний. Цві­тіння та дозрівання дружне. Вегетаційний період від фази весняного відрос­тання до першого укосу 80-95 днів, до повної стиглості насіння 170-180 днів. Урожай зеленої маси в сумі за два укоси коливається від 500 до 800 ц/га, що перевищує сорти-стандарти на 10-15%, урожай насіння – на рівні стандартів. Вміст перетравного протеїну на 2,0-2,5, облистяність на 5-7% вище, ніж у стандарту.

Агротехніка – загальноприйнята для конюшини лучної в певній грунтово-кліматичній зоні.

Враховуючи, що при перезапиленні багатолисточкових та трьохлис­точ­кових форм різко знижується кількість багатолисточкового листя на рослині, на насіннєві цілі слід висівати, дотримуючись просторової ізоляції між трьохлисточ­ковими сортами та сортом Тернопільська 4.

Тернопільська 5 (Павлина)

Патент на сорт рослин № 140459. Свідоцтво про державну реєстрацію сорту рослин № 140827 від 29.05.2014 р., Заявка №09052001 від 16.02.2009 р.

Сорт конюшини лучної Павлина створений методом штучної гібридизації кращих сортів місцевої селекції та Тернопільської багатолисточкової форми. Належить до  двохукісного ранньостиглого типу. Має високу екологічну пластичність, високі темпи наростання вегетативної маси, зимостійкий, стійкий до ураження найбільш поширеними хворобами.

Листки нижнього ярусу цього сорту мають 8-10% багатолисточкового листя, що позитивно впливає на вміст перетравного протеїну в абсолютно сухій речовині, який на 1,5-2,5% більший ніж у сортів, що не мають даної ознаки, і становить 23,0-24,5%.

Травостій вирівняний, цвітіння та дозрівання дружне. Вегетаційний період від фази весняного відростання до першого укосу складає 85-90 днів, до повної стиглості – 165-175 днів. Колір насіння: 60-80% фіолетове, 30-20% жовте.

Урожай зеленої маси в сумі за два укоси, залежно від умов року, становить від 635,8 до 784,0 ц/га, насіння 2,5-3,3 ц/га.