Науково-технологічний відділ економічних досліджень та інформаційно-аналітичної роботи

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Завідувач відділу:
Сидорук Борис Орестович,
доктор економічних наук, старш.наук.співр.

(0352) 43-61-45

Адреса: 46027, м.Тернопіль, вул. Тролейбусна, 12

 

 

 

Склад відділу: старший науковий співробітник — 2 особи, науковий співробітник — 2, молодший науковий співробітник — 3, провідний економіст — 1 особа.

 

АГРАРНА ЕКОНОМІКА:

 • економічна оцінка технологій виробництва аграрної продукці та розробка пропозицій щодо підвищення їх економічної ефективності;
 • удосконалення економічного механізму розвитку АПК, функціонування суб’єктів різних форм господарювання, відносин власності;
 • методологічні та організаційні засади забезпечення соціально-економічного розвитку сільських територій в умовах децентралізації управління.

В перспективі передбачається: дослідити та обґрунтувати науково-практичні засади забезпечення соціально-економічного розвитку сільських територій в умовах децентралізації управління

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ:

 • дослідження основних складових економічного механізму функціонування регіональної моделі виробництва екологічної сільськогосподарської продукції та формування конкурентоспроможних переваг розвитку сільських територій;
 • оптимізація структури виробництва енергомістких сільськогосподарських культур на регіональному рівні;
 • проведення економіко-екологічної оцінки енергетичного потенціалу сільськогосподарських культур та ефективності виробництва на їх основі біоенергії;
 • проведення оцінки ефективності використання природно-ресурсного потенціалу в умовах діяльності суб’єктів різних форм власності й господарювання;
 • збалансування використання земельно-ресурсного потенціалу в аграрній галузі.

В перспективі передбачається: дослідження та обґрунтування основних складових в напрямку формування еколого-економічного механізму використання природно-ресурсного потенціалу аграрної сфери.

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА РОБОТА:

 • науково-інформаційне забезпечення трансферу інновацій;
 • пропаганда досягнень аграрної науки і власних завершених розробок шляхом організації конференцій, семінарів, нарад, виставок, днів поля, круглих столів, курсів, шкіл підвищення кваліфікації, надання консультацій, читання лекцій, публікацій (рекомендації, буклети, інформаційні листки, статті, книги);
 • інформаційне забезпечення діяльності усіх підрозділів інституту;
 • організація дорадчої діяльності, надання науково-технічної і довідкової інформації про діяльність Станції, науково-консультаційні та інформаційні послуги агроформуванням і сільському населенню в освоєнні методів прибуткового господарювання в умовах ринкової економіки.

Мета діяльності: створення інформаційного простору, насиченого перспективними завершеними науковими розробками в галузях сільського господарства.

МАРКЕТИНГ І ТРАНСФЕР ІННОВАЦІЙ:

 • маркетинг наукової і наукоємної продукції;
 • розроблення ефективних методик здійснення випробування та впровадження завершених наукових розробок в галузях АПВ;
 • випробування завершених наукових розробок, доведених до інновацій;
 • трансфер інновацій;
 • наукове супроводження при випробуванні і впровадженні завершених наукових розробок;
 • вивчення існуючих та розроблення власних методик патентно-кон’юнктурних досліджень ринку технологій;
 • дослідження попиту на наукову і наукоємну продукцію, здійснення аналізу ринку конкурентноспроможних інновацій, їх моніторинг в аграрному секторі економіки;
 • використання результатів проведених маркетингових і патентно-кон’юнктурних досліджень для визначення пріоритетних напрямів досліджень;

Мета діяльності: просування завершених наукових розробок у виробництво.

Основні публікації відділу:

 1. Сава А. П. Регулювання розвитку сільських територій : монографія / А. П. Сава. – Тернопіль : Крок, 2018. – 367 с.
 2. Сидорук Б. О. Збалансоване використання земельно-ресурсного потенціалу аграрних формувань: монографія / Б. О. Сидорук. – Тернопіль: Крок, 2018. – 363 с.
 3. Саєнко М. Г. Розвиток сільських територій і формування їх трудового потенціалу: демографічні, освітньо-фахові і соціально-інфраструктурні чинники : монографія / М. Г. Саєнко, А. П.Сава. – Тернопіль : Крок, 2014. – 365 с.
 4. Організаційно-економічний механізм забезпечення виробництва екобезпечної сільськогосподарської продукції : монографія / А. П. Сава, Б. О. Сидорук, О. Р. Олійник, С. В. Довгань. – Тернопіль : Крок, 2014. – 264 с.
 5. Пархомець М. К. Організаційно-економічні засади підвищення ефективності функціонування цукробурякового підкомплексу АПК : монографія / М. К. Пархомець, О. Р. Олійник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 260 с.
 6. Пропозиції з використання ринково-орієнтованих інструментів трансформування завершених наукових розробок в інноваційні продукти : науково-практичне видання / Т. С. Ящук, Л. І. Омельяненко, А. П. Сава, Б. О. Сидорук, Г. Д. Бялковська, Г. П. Сидорук, І. М. Бурак, С. М. Кулик, О. Я. Мединська, Н. С. Кузишин – Тернопіль: ТДСГДС ІКСГП НААН, 2018. – 20 с.
 7. Пропозиції з удосконалення економічної оцінки інституційних трансформацій та параметрів збалансованого розвитку сільських територій : науково-практичне видання / А. П. Сава, М. К. Пархомець, Б. О. Сидорук, О. Р. Олійник, О. М. Довгань, Т. С. Ящук, Г. П. Сидорук, С. М. Кулик, Л. І. Омельяненко, Я. В. Мандибура. – Тернопіль: ТДСГДС ІКСГП НААН, 2018. – 56 с.
 8. Пропозиції щодо еколого-економічної збалансованості використання природних ресурсів аграрної галузі : науково-практичне видання / Б. О. Сидорук, А. М. Стельмащук, А. П. Сава, О. Р. Олійник, О. М. Довгань, Т. С. Ящук, Г. П. Сидорук, І. І. Сеник, О.Я . Мединська, Н. С. Кузишин. – Тернопіль: ТДСГДС ІКСГП НААН, 2018. – 32 с.
 9. Пропозиції щодо методичних підходів з вивчення організаційно-структурного становлення сільських територій та їх збалансованого розвитку : науково-практичне видання / А. П. Сава, М. К. Пархомець, Б. О. Сидорук, О. Р. Олійник, О. М. Довгань, Т. С. Ящук, Г. П. Сидорук, С. М. Кулик, Л. І. Омельяненко, Я. В. Мандибура. – Тернопіль: ТДСГДС ІКСГП НААН, 2017. – 39 с.
 10. Теоретичні та організаційно-економічні основи збалансованого розвитку сільських територій : науково-практичне видання / А. П. Сава, М. К. Пархомець, Б. О. Сидорук, О. Р. Олійник, О. М. Довгань, Я. В. Мандибура, С. М. Кулик, Т. С. Ящук, Г. П. Сидорук, Л. І. Омельяненко. – Тернопіль: ТДСГДС ІКСГП НААН, 2016. – 38 с.
 11. Науково-практичні рекомендації з обґрунтування методичних підходів щодо ефективної реструктуризації аграрної галузі в умовах сталого розвитку сільських територій / А. П. Сава, М. Г. Саєнко, О. Р. Олійник, О. М. Довгань, Я. В. Мандибура, І. І. Погребняк, А. П. Сава, І. С. Соловей. – Тернопіль: ТДСГДС ІКСГП НААН, 2015. – 80 с.
 12. Науково-практичні рекомендації з вивчення тенденцій демографічного розвитку і формування ефективної зайнятості населення у сільській місцевості, обґрунтування та реалізації теоретико-методологічних засад формування і удосконалення механізмів соціальної інфраструктури на регіональному рівні / А. П. Сава, М. Г. Саєнко, Б. О. Сидорук, О. Р. Олійник, О. М. Довгань, О. Я. Мединська, І. І. Погребняк, С. В. Довгань, Я. В. Мандибура, Л. І. Личук. – Тернопіль: ТАЙП, 2013. – 68 с.
 13. Malevych Nazar, Sydoruk Borys, Hevko Roman. Reasoning the ways to improve the investment support in agricultural land use ecologization system. Modern Science — Moderní věda. Praha. Česká republika, Nemoros. 2018. № 2. рр. 39–46.
 14. Баланюк І. Соціально-економічні передумови становлення сільських територій України: сучасний вимір та перспективи розвитку / І. Баланюк, О. Довгань // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал. – 2018. – Вип. 3. – С. 7-15.
 15. Брощак І. С. Вплив технологічних прийомів вирощуванняна якісні показники сінокісного корму із люцерново-злакового агрофітоценозу / І. С. Брощак, І. І. Сеник, Г. П. Сидорук // Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. – 2016. – Вип. 59. – С. 18-23.
 16. Ковтун К. П. Вплив передпосівної обробки насіння бобового компонента на щільність пагонів люцерново-злакового агрофітоценозу / К. П. Ковтун, І. І. Сеник, Г. П. Сидорук, Р. І. Сеник // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. Сільськогосподарські науки. – 2016. – Вип. 24(1). – С. 129-136.
 17. Ковтун К. П. Вплив способів сівби та просторового розміщення компонентів на хімічний склад фітомаси двохкомпонентних люцерно-злакових сумішок в умовах Лісостепу Правобережного / К. П. Ковтун, Ю. А. Векленко, Г. П. Сидорук, Л. І. Безвугляк, В. А. Ящук // Корми і кормовиробництво. – 2018. – Вип. 85. – С. 94-100.
 18. Сава А. П. Нормативно-правове забезпечення управління розвитком сільських територій / А. П. Сава // Економіка АПК. – 2018. – № 6. – С. 87-93.
 19. Сава А. П. Обґрунтування процедурних особливостей методології оцінки розвитку сільських територій / А. П. Сава // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка. – 2017. – Вип. 26(2). – С. 204-215.
 20. Сава А.П. Обґрунтування методологічних підходів до вивчення розвитку сільських територій / А.П. Сава // Сталий розвиток економіки. – 2017. – № 2 (35), 2017. – С. 33-40.
 21. Сава А.П. Управління і регулювання як об’єкти наукового осмислення розвитку сільських територій / А.П. Сава // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал. – 2017. – Вип. 1. – С. 15-22.
 22. Сава А.П. Формування моделі розвитку сільських територій під впливом євроінтеграційних процесів / А. П. Сава // Інноваційна економіка. – 2017. – № 1-2 (67). – С. 28-35.
 23. Сеник И. Влияние режимов сенокошения и удобрения на качественные показатели корма бобово-злакового агрофитоценоза / И.Сеник // Ştiinţa agricolă, nr. 1 (2018) (28-32).
 24. Сеник И. И. Продуктивность промежуточных посевов озимых кормовых культур в условиях Тернопольской области / И.И. Сеник // Вестник Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. – Вып. 3. – 2018. – С. 85-88.
 25. Сеник І. І. Урожайність бобово-злакової травосумішки залежно від форм азотних добрив та режимів використання / І. І. Сеник // Корми і кормовиробництво. – 2017. – Вип. 83. – С. 133-136.
 26. Сидорук Б. О. Інституціональні складові в системі збалансованого використання земельно-ресурсного потенціалу / Б. О. Сидорук // Економіка АПК. – 2018. – № 1. – С. 74-81.
 27. Сидорук Б. О. Основні складові в  системі  екологічної оптимізації використання земельно-ресурсного потенціалу в аграрній галузі / Б. О. Сидорук // Інноваційна економіка. – 2017. – № 11-12 (72). – С. 160-166.
 28. Сидорук Б. О. Особливості формування державної політики  збалансованого  сільськогосподарського землекористування / Б. О. Сидорук // Інноваційна економіка. – 2018. – № 9-10 (77). – С. 125-133.
 29. Сидорук Б.О. Засади збалансованого використання земельно-ресурсного потенціалу в аграрній галузі. / Б. О. Сидорук // Сталий розвиток економіки. – 2017. – № 1 (34). – С. 60–67.
 30. Ящук Т. С. Адаптованість помісних корів червоної польської породи до паратипних умов середовища / Т. С. Ящук, Б. Є. Тихонова, Т. М. Рущинська // Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. – 2017. – Вип. 61. – С. 215-227.
 31. Ящук Т. С. Історичні аспекти формування помісного масиву червоної польської породи в Україні / Т. С. Ящук // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка. – 2017. – Вип. 27 (3). – С.73-81.
 32. Ящук Т. С. Удосконалення української чорно-рябої молочної породи в умовах Тернопільської області у процесі консолідації стад та формування бажаного молочного типу корів / Т. С. Ящук, Б. Є. Тихонова, Т. М. Рущинська // Ветеринарна біотехнологія. – 2017. – Вип. 31. – С. 148-155.